نحوه کنترل سطح آمونیاک در مرغداری ها

عواملی که بر نحوه تشکیل و انتشار آمونیاک در محیط مرغداری تأثیر می گذارد:

عواملی که بر نحوه تجزیه باکتری ها و آنزیم های کود نیتروژن برای تشکیل آمونیاک تأثیر می گذارد:

  • محتوای نیتروژن
  • درجه حرارت
  • رطوبت/رطوبت
  • pH